Powiatowa Rada Rynku Pracy w Tucholi

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo - doradczym Starosty Tucholskiego w sprawach polityki rynku pracy.  Kompetencje, zakres działania i skład Rady określa art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2022 r., poz. 690 z późn. zm.). Organizację oraz tryb działania Rady określa Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 630).

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy wchodzą osoby powołane przez Starostę spośród działających na terenie powiatu:

 1. terenowych struktur każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 2. terenowych struktur każdej organizacji pracodawców reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego,
 3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 4. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

W skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tucholi wchodzi 11 osób. Kadencja Rady trwa od 2023 - 2026.

Przewodniczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy został wybrany Pan Andrzej Wegner, a wiceprzewodniczącą Rady Pani Magdalena Kurpinowicz.

Skład Powiatowej Rady Rynku Pracy w Tucholi:

 1. Przedstawiciele organizacji związkowych:

 • Pan Mieczysław Zwoliński - NSZZ "Solidarność" Oddział w Tucholi 
 • Pan Edmund Rząska - OPZZ Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy
 • Pani Dorota Nowicka - Forum Związków Zawodowych w Bydgoszczy

 2. Przedstawiciele organizacji pracodawców:

 • Pan Andrzej Wegner - "Pracodawcy Pomorza i Kujaw"  w Bydgoszczy
 • Pan Andrzej Galinski - Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy

 3. Przedstawiciele społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych:

 • Pan Piotr Gerka - Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Bydgoszczy
 • Pani Wiesława Weltrowska - Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

 4. Przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy:

 • Pani Magdalena Kurpinowicz - Lokalna Grupa Działania "Bory Tucholskie" w Tucholi

5. Przedstawiciele organów jednostek samorządu terytorialnego:

 • Pan Radosław Januszewski - Gmina Kęsowo
 • Pan Tadeusz Kowalski - Gmina Tuchola
 • Pan Ireneusz Kucharski - Gmina Gostycyn

 Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy może zostać odwołany:

 1. na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka Rady,
 2. z inicjatywy Starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka Rady. 

 

Wytworzył:
Dorota Pilarska
Udostępnił:
Pilarska Dorota
(2007-03-21 10:18:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Witold
(2023-01-10 07:54:06)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki