Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi

 

Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/244/2009
Rady Powiatu Tucholskiego
z dnia 30.10.2009 r.

 


 
 
STATUT
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY
W TUCHOLI

 

 


Rozdział I
Postanowienia ogólne
 

 


§ 1

 


1.      Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi zwany dalej „Urzędem” jest jednostką organizacyjną wchodzącą w skład powiatowej administracji zespolonej, działającą w formie jednostki budżetowej realizującą zadania organu zatrudnienia – Starosty w ramach publicznej służby zatrudnienia.
2.      Nadzór nad działalnością Urzędu sprawuje Starosta Tucholski.
3.      Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi ma swoją siedzibę przy pl. Wolności 23.
4.      Urząd działa w ramach administracyjnych Powiatu Tucholskiego i obejmuje miasto Tuchola i następujące gminy: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice, Tuchola.
 

 


Rozdział II
Przedmiot i zakres działania
 

 


§ 2
 

 


Urząd realizuje zadania samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Do zadań Urzędu należy w szczególności:
1.      opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach,
2.      pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
3.      udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie,
4.      udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy,
5.      rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy,
6.      inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
7.      inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowe urzędy pracy instytucjach i organizacjach,
8.      inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń oraz przygotowania zawodowego dorosłych,
9.      opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia,
10.inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
11.współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,
12.współpraca z gminami, ośrodkami pomocy społecznej i gminnymi centrami informacji w zakresie upowszechniania ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych i prac społecznie użytecznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów,
13.współpraca z wojewódzkim urzędem pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowej oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy,
14.przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia,
15.wydawanie decyzji o:
a)      uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
b)     przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
c)     obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
d)     odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy oraz należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy,      
16.realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw, z którymi UE zawarła umowy o swobodnym przepływie osób w zakresie świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji w sprawie świadczeń z tytułu bezrobocia dla obywateli państw członkowskich UE oraz państw, z którymi UE zawarła umowy o swobodnym przepływie osób,
17.realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami członkowskimi UE oraz państw, z którymi UE zawarła umowy o swobodnym przepływie osób, w szczególności przez:
a)      realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,
b)     realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw,
18.realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników, wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi,
19.badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
20.organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy,
21.opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania,
22. realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków EFS i FP,
23.organizacja i realizacja programów specjalnych,
24. udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom nie będącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji,
25.współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów centralnych,
26.inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych,
27.opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie:
a)      rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia,
b)     przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,
28.współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej tych osób,
29.realizowanie zadań wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym:
a) prowadzenie pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych,
b) organizowanie dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu, w ramach środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: szkoleń, staży, przygotowań zawodowych dorosłych, prac interwencyjnych,
c) dokonywanie osobom niepełnosprawnym zwrotu kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub szkolenia albo zwrotu kosztów zakwaterowania, jeżeli podjęcie pracy, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych nastąpiło w miejscowości, do której czas przejazdu z miejsca zamieszkania przekracza 3 godz. dziennie, 
30.przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
31.dokonywanie pracodawcom zwrotu poniesionych kosztów w związku z przystosowaniem stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych – wynikających z ich niepełnosprawności lub utworzenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych,
32.dokonywanie pracodawcom zwrotu części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od zatrudnionych osób niepełnosprawnych,
33.dokonywanie pracodawcom zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy,
34.współdziałanie z organami rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów,
35.prowadzenie doradztwa organizacyjno-prawnego i ekonomicznego w zakresie działalności gospodarczej lub rolniczej podejmowanej przez osoby niepełnosprawne,
36.współdziałanie z właściwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc pracy osób niepełnosprawnych,
37.zgłaszanie bezrobotnych do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacanie z tego tytułu składek,
38.zgłaszanie bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku lub stypendium do ubezpieczeń społecznych i opłacanie z tego tytułu składek,
39.dofinansowanie przedsiębiorcy, który znalazł się w przejściowych trudnościach finansowych i który utworzył fundusz szkoleniowy: kosztów szkolenia lub kosztów studiów podyplomowych pracowników oraz stypendiów,
40.udzielanie pomocy bezrobotnym w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. 
 

 


§ 3

 


 

 


Realizując zadania PUP współdziała z organami samorządu powiatowego, Powiatową Radą Zatrudnienia, jednostkami organizacyjnymi powiatu, pozostałymi organami samorządów terytorialnych, organizacjami pracodawców, poszczególnymi pracodawcami, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami działającymi w sprawach promocji zatrudnienia.
 
 

 


 
Rozdział III
Zarządzanie i organizacja
 

 


§ 4

 


 
1.      Działalnością Urzędu kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz.
2.      Dyrektor Urzędu wybierany jest w drodze konkursu i ponosi odpowiedzialność za całokształt swojej działalności.
3.      Dyrektora Urzędu powołuje Starosta Tucholski.
4.      Dyrektor kieruje działalnością Urzędu przy pomocy Zastępcy, Głównego Księgowego, kierowników działów i pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.
5.      W czasie nieobecności Dyrektora lub niemożności wykonywania swej funkcji, zadania i kompetencje wykonuje Zastępca.
6.      Zastępca Dyrektora wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Dyrektora.
7.      Starosta w formie pisemnej może upoważnić Dyrektora Urzędu do załatwienia w jego imieniu spraw, w tym do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Urząd.
8.      Starosta na wniosek Dyrektora Urzędu może udzielić upoważnienia, o którym mowa w pkt. 7, także innym pracownikom Urzędu.
 

 


§ 5
 

 


1.      Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy w stosunku do Zastępcy oraz pozostałych pracowników.
2.      Status prawny pracowników zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi określa ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, określające zasady wynagradzania i wymagania kwalifikacyjne pracowników samorządowych oraz Regulamin wynagradzania pracowników Urzędu wprowadzony zarządzeniem Dyrektora.
 

 


§ 6
 

 


Zasady funkcjonowania Urzędu, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa „Regulamin Organizacyjny” ustalony przez Dyrektora i uchwalony przez Zarząd Powiatu.
 
 
 
 

 


Rozdział IV
Gospodarka finansowa
 
§ 7
 

 


1.       Urząd prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.
2.       Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki określony w uchwale budżetowej na dany rok kalendarzowy.
3.       Urząd pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu.
4.       Urząd prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi  przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.
 

 


Rozdział V
Postanowienia końcowe
 
§ 8
 

 


1. W sprawach nieuregulowanych Uchwałą mają zastosowanie właściwe przepisy prawa.
2. Zmiana Statutu wymaga zachowania formy i trybu przewidzianego dla jego uchwalenia.
3. Niniejszy Statut Urzędu wchodzi w życie w dniu określonym Uchwałą Rady Powiatu.
 
 
 

 

 

Wytworzył:
Rada Powiatu Tucholskiego
Udostępnił:
Pilarska Dorota
(2007-03-22 08:57:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Mucha Piotr
(2009-11-13 08:56:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki