Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności


Powiatowy Urząd Pracy w Tucholi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Urzędu Pracy w Tucholi.

Data publikacji strony internetowej: 2005-04-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-03-31

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
  • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników z zeskanowanymi dokumentami, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań PUP w Tucholi.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-26 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Mucha, pmucha@pup.tuchola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 5590806. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.
Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

  • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab,
  • w całym serwisie włączony jest tzw. foukus, czyli domyślne oznaczanie aktywnego linka czy pola formularza,
  • dostępna jest wersja strony z podwyższonym kontrastem,
  • zastosowano przycisk A++ umożliwiający zmianę wielkości tekstu

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście od placu Wolności - wejście możliwe dla osób na wózkach inwalidzkich. Obsługa osób na wózkach odbywa się tylko na parterze, ponieważ w budynku nie ma windy. Na parterze budynku znajduje się również toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Przy budynku wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Powiatowym Urzędzie Pracy nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma również oznaczeń w alfabecie braille'a oraz powiększonych napisów dla osób słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Tucholi nie ma tłumacza polskiego języka migowego.

Wytworzył:
PUP Tuchola
(2020-03-26)
Udostępnił:
Mucha Piotr
(2020-03-26 11:14:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Obarzanek Witold
(2022-04-05 12:22:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki